Regulamin

DAKKAR

 §1 SŁOWNIK POJĘĆ

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Klient – każdy kupujący podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Sprzedawca – Dariusz Kowkiel osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą  DAKKAR Dariusz Kowkiel  zarejestrowana pod adresem: ul. F.  Hynka 41, 80-451 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 584-230-98-64 REGON: 192897277.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość.

Sklep – serwis internetowy należący i prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym:  www.dakkar.pl

Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez umowę sprzedaży rozumie się również – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 2. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 3. Kontakt ze sprzedawcą:
  • Adres pocztowy ul. F.  Hynka 41, 80-451 Gdańsk
  • Adres e-mail: sklep@dakkar.pl
  • Nr telefonu: + 48 504-540-554
 4. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 5. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklepie w chwili składania oferty przez Klienta.
 6. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Produktów mogą nieznacznie różnić się od Produktów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Klienta  przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Produkty prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 9. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz wycofania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klienta; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 10. Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Produktów oznaczonych jako „cena promocyjna”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Produktów na magazynie.
 11. Zakupy Produktów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.
 12. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego Produktu.
 13. W celu złożenia oferty poprzez Sklep Klient może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Klienta do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Klientowi ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 14. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientów) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Produkcie).

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:
  •  za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
  • pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@dakkar.pl
  • przez telefon pod numerem +48 504-540-554
 2. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)
 3. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub równoznaczny)​;
 4.  Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 6. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/ kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatnościi w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3.
 8. Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Klienta:
  • rodzaju Produktu wraz z jego kodem ID oraz określenie cech szczególnych Produktu (jeżeli takowe występują),
  • ilości zamawianych Produktów, pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail, informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem (w przypadku ofert składanych e-mailem lub telefonicznie nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności), preferowanego sposobu dostawy zamawianych Produktów.
 9. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Klienta do czasu, gdy Produkt nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 4 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest bezpośrednio poprzez firmę kurierską lub pocztową możliwą do wyboru poprzez formularz zamówienia.
 2. Możliwy jest odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. F.  Hynka 41, 80-451 Gdańsk – po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 3. Klient dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Produkt wraz kosztami dostawy w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 5 pkt 4 i 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 4. Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Produktu i ponoszone są przez Klienta (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Klienta wynoszą 0 zł).
 5. Informacja o koszcie dostawy Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w § 5 pkt 4 i 5  Regulaminu. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail lub telefonicznie – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 5 pkt 4 i 5  Regulaminu.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – Płatność przy odbiorze
  – Płatność za pobraniem
  – Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  – Płatności elektroniczne
  – Płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard Electro, MasterCard, Maestro)
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online – elektronicznie  jest płatności PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 9. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku klient, który chce fakturę VAT musi podać NIP oraz jasno zadeklarować chęć otrzymania faktury VAT przez wybór odpowiedniej ścieżki zamówienia lub podanie informacji w uwagach do zamówienia, w innym przypadku od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu, na którym nie został umieszczony numer NIP.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Klienta, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty za pośrednictwem poczty e-mail).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 2 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 3 Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia poprzez Sklep Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Po złożeniu oferty przez Klienta poprzez e-mail lub telefonicznie, Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Produktu.
  Składając ofertę poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Klient zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Produktu zgodnie z ofertą.
 6. Sprzedawca wysyła Produkt niezwłocznie, po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 7. Opis każdego Produktu zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Produkt Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
  Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Produktem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 9. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Klienta Sprzedawca ma prawo dochodzić od Klienta naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania oferty miejsce odbioru Produktu (adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego).
 12. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie oodstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę oodstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. oświadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względuna swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie  ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który  korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. W momencie kiedy Klient wystawia jakiekolwiek komentarze przy dostępnych w sklepie produktach, pozostają one jawne dla wszystkich, którzy odwiedzają serwis i Sklep nie posiada jakiejkolwiek możliwości ich zabezpieczenia.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Realizacja umowy następuje na podstawie regulaminu dostępnego w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od: 10-01-2023

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy – Firmie  DAKKAR Dariusz Kowkiel ul.F. Hynka 41, 80-451 NIP: 584-230-98-64 REGON: 192897277  reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@dakkar.pl z dopiskiem w tytule REKLAMACJA, lub w formie pisemnej na adres:
 2. DAKKAR Dariusz Kowkiel
  ul. Stargardzka 16
  83-010 Straszyn
  Dział Reklamacji
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne. Gwarancja dla podmiotów gospodarczych obejmuje okres 12 miesięcy
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu Sprzedawcy na adres.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na konto lub można go odebrać osobiście w siedzibie sklepu mieszczącego się pod adresem , w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej ul. Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk Pomorskie

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwroty

Czas na zwrot: 14 dni

Adres do zwrotu:
DAKKAR Dariusz Kowkiel
ul. Starogardzka 16
83-010 Straszyn
Polska

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia(zamieszczonego poniżej), które może zostać złożone:

– listownie na adres:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@dakkar.pl z dopiskiem w tytule Reklamacja

Przesyłkę należy nadać na adres:

DAKKAR Dariusz Kowkiel
ul. Starogardzka 16
83-010 Straszyn
Polska

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DAKKAR Dariusz Kowkiel
ul. Starogardzka 16
83-010 Straszyn
Polska

Ja……………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy…………………………………, numer oferty………………………………….
Data zawarcia umowy to…………………….., data odbioru…………………………………..

 

Imię i nazwisko……………………………….
Login ……………………
Adres…………………………..
Data…………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Wszystkie produkty dostępne w dakkar.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Pozostałe informacje

W agregacie , pompach spalinowych , gwarancji nie podlegają następujące rzeczy:
szarpak
świeca
regulacja gaźnika
amortyzatory
regulator napięcia